به سایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرند خوش آمدید

 

 

در اجرای مفاد نامه شماره   272   - 26/1/88 دبیر خانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در خصوص جمع آوری اطلاعات مشمولان بخش تکمیلی مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت در سراسر کشورو لزوم اجرای دقیق فرایند مزبور خواهشمند است آن دسته از همکارانی که تا به حال موفق به ثبت نام در سهام عدالت نگردیده اند ظرف مدت 48 ساعت به رفاه کارکنان شبکه مراجعه فرمایند .

کارکنان مشمول عبارتند از :

1-    آن دسته از مشمولین اعم از (رسمی و پیمانی) که در مرحله قبلی فرم جمع آوری اطلاعات را تکمیل و ارائه ننموده اند

2-    بازنشستگان و مستمری بگیرانی که در مرحله قبلی فرم جمع آوری اطلاعات راتکمیل و ارائه ننموده اند.

3-    کارکنان مشمول قرارداد کار مشخص

4-    کارکنان طرف قرارداد با شرکتهای خدماتی

5-    کارکنان جدید الاستخدام

 

کارکنان زیر از شمول این مرحله خارج می باشند :

1- کارکنانی که در مرحله قبلی فرم جمع آوری اطلاعات را تکمیل و ارسال نموده اند .

2- کارکنانی که عائله تکفل آنها( اعم ازهمسرو فرزند و غیره) افزایش پیدا کرده است .